Strona Projektu - Mam Szansę - Podaj mi rękę
Nawigacja
Strona główna
Nasze działania
Szkoły w projekcie
Galeria zdjęć - SP1
Galeria zdjęć - SP2
Galeria zdjęć - SP3
Galeria zdjęć - SP4
Galeria zdjęć - SP5
Galeria - pomoce
Linki
Szukaj
Forum
Kontakt
Pogoda-Bolesławiec
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 5
Najnowszy Użytkownik: XMikoDikoX
Witamy
Gmina Miejska Bolesławiec
" MAM SZANSĘ - PODAJ MI RĘKĘ"
Strona projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

" MAM SZANSĘ - PODAJ MI RĘKĘ"

W ramach projektu „Mam szansę – podaj mi rękę” w Szkołach Podstawowych w Bolesławcu od września 2011 roku rozpoczęły się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III.

Szkoła Podstawowa nr1:

• Zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów zagrożonych dysleksją z trudnościami w czytaniu i pisaniu
• Zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci zagrożonych dyskakulią i trudnościami w nauce matematyki
• Zajęcia z elementami psychoterapii i terapii pedagogicznej dla uczniów z problemami w komunikacji społecznej
• Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne z elementami arteterapii
• Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczno-ruchowe
• Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodniczo-ekologiczne

Szkoła Podstawowa nr2

• Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
• Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
• Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy z elementami zabaw twórczych
• Zajęcia ruchowe korygujące wady postawy
• Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – muzykoterapia
• zajęcia dla dzieci z zaburzonym analizatorem słuchu
• zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne

Szkoła Podstawowa nr3

• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
• zajęcia psychoedukacyjne
„Podróże w świat wyobraźni” dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z edukacji regionalnej
„Wędrówki po moim mieście”
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
„Muzyczne spotkania z ruchem i plastyką”

Szkoła Podstawowa nr4

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
• zajęcia rozwijające zainteresowania turystyczno-krajoznawcze
„Wędrując, poznajemy to, co nas otacza”
• zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne dla uczniów zdolnych
• zajęcia rozwijające zainteresowania taneczne

Szkoła Podstawowa nr5

• zajęcia logopedyczne wyrównujące deficyty w mowie i komunikacji
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożeni ryzykiem dysleksji
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
• zajęcia rozwijające zainteresowania technologią informacyjną
• zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne z elementami usprawniającymi małą i dużą motorykę

W październiku dostarczono do szkół pierwsze pomoce dydaktyczne i tablice interaktywne oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli.
Gmina Miejska Bolesławiec zakończyła 32 zajęcia w ramach projektu „Mam szansę-podaj mi rękę”

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji miały na celu przezwyciężanie trudności, przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia, zaspakajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz usprawnienie zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.
Zajęcia były prowadzone różnorodnymi metodami, metodą czynnościową, ćwiczeniową, metodami aktywizującymi, nadającymi procesowi uczenia się charakter polisensoryczny. Ćwiczenia zawierały rozmaite typy zadań: quizy, puzzle, domino, gry memory, gry planszowe, rebusy, krzyżówki, teksty z lukami. Do ich wykonania wykorzystane były bardzo ciekawe pomoce dydaktyczne pozyskane ze środków unijnych m.in. dywanik glottodydaktyczny, alfabet ruchomy Glotto, suwaki, klocki LOGO, które zachęciły uczniów do nauki czytania, pisania i ortografii. Efektywność pracy na zajęciach pomogły podnieść również ćwiczenia z logorytmiki, muzykoterapii i arteterapii oraz stosowane metody dobrego startu, 18 struktur, pedagogiki zabawy, elementy kinezjologii, Dennisona.
Poprzez obserwację postępów uczniów, analizę zebranych prac dziecięcych , rozmowę z rodzicami, można stwierdzić, że praca na tych zajęciach przyniosła spodziewane efekty, pozwoliła uczniom uwierzyć we własne siły oraz rozwinąć, poprawić umiejętności:

• dzielenia wyrazów na sylaby, wyróżniania samogłoski i spółgłoski
• tworzenia wyrazów rozpoczynających się od danej sylaby
• cichego czytania ze zrozumieniem zdań
• poprawnego czytania na głos prostych zdań
• pisania z pamięci i ze słuchu prostych tekstów z uwzględnieniem zasad ortograficznych
• prawidłowego przepisywania tekstu
• uczestniczenia w rozmowie i dyskusji na określony temat
• nadawania tytułów obrazkom
• samodzielnego układania krótkiej wypowiedzi na określony temat
• omawiania treści obrazka
• porównywania obrazków i wyszukiwania elementów podobnych i różniących je
• złożenia obrazka z kilku elementów i ułożenia podpisu z rozsypanki sylabowej i literowej

W efekcie dotychczasowych oddziaływań uczniowie usprawnili zaburzone funkcje i nabyli nowe umiejętności w obrębie poszczególnych funkcji. Usprawnili sprawność manualną, motoryczną i grafomotoryczną. Umocnili swoją motywację do dalszej pracy. Stali się bardziej obowiązkowi, samodzielni i skoncentrowani podczas wykonywania poszczególnych zadań. Głównym celem zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych było wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III. Realizowano treści dotyczące kształtowania pojęć i umiejętności matematycznych. Uczniowie usprawniali technikę dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb. Bardzo pomocne okazały się pomoce dydaktyczne m.in. różnorodne liczmany, gra Bingo, gra Super As, zestaw kontrolny PUS.
Uczniowie ćwiczyli również czytanie tekstu matematycznego ze zrozumieniem, co pomogło im rozwiązywać zadania praktyczne. Bardzo chętnie dokonywali obliczeń pieniężnych, zegarowych czy kalendarzowych, bowiem do dyspozycji mieli kolejne ciekawe pomoce ( zegary, kalendarze, gry planszowe, makatę Supersam).Efekty pracy: uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, stosowane metody i formy pracy terapeutycznej pozwalały dziecku wyjść z zajęć z poczuciem odniesionego sukcesu, dzieci w bardzo dużym stopniu angażowały się w działaniu, dzięki systematycznej stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznej i działań dydaktycznych uczniowie w miarę swoich możliwości poczynili postępy w zakresie edukacji matematycznej.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej miały na celu:

• pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia
• odkrycie i zrozumienie własnych pragnień i potrzeb
• podnoszenie poziomu samoakceptacji
• uaktywnienie i otwarcie się dziecka mającego problemy z nawiązaniem kontaktów
• stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych
• zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie

Dzieci dokonywały refleksyjnej analizy zachowań własnych i innych ludzi, osiągały porozumienie co do podstawowych reguł obowiązujących w grupie. Zapoznały się ze sposobami poprawnego przeżywania i wyrażania uczuć i emocji oraz odkrywały i wzmacniały swoje mocne strony (budowanie poczucia własnej wartości). Dzięki poznaniu siebie i innych nauczyły się budowania prawidłowych kontaktów interpersonalnych (asertywność, empatia, tolerancja) oraz przekonały się, że można rozwiązywać konflikty bez użycia agresji. Dużą atrakcją i zainteresowaniem zajęciami były zakupione pomoce dydaktyczne.

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy miały na celu ułatwienie nawiązywania kontaktów społecznych dzieciom mającym wady wymowy, poprzez korygowanie tych wad i doprowadzenie do prawidłowej artykulacji głosek. Zajęcia prowadzone były w formie zabaw uwzględniających ćwiczenia artykulacyjne, usprawnianie funkcji słuchowych, manualnych oraz wzrokowych. Podczas terapii uczniowie korzystali z różnorodnych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu: programy komputerowe - Sokrates 102, Pakiet Logopedia Digital Planet, tablice, instrumenty muzyczne, gry planszowe i materiały biurowe. Dużą pomocą, szczególnie podczas ćwiczeń oddechowych okazały się maty i specjalistyczne pomoce logopedyczne, m.in. dmuchajka, piórka, tor przeszkód itp.

W efekcie systematycznego stosowania założeń programu terapeutycznego u dzieci objętych terapią doszło do usprawnienia i korekty nieprawidłowości rozwoju językowego, a mianowicie:

• wykształcenia poprawnej postawy komunikacyjnej
• usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych
• utrwalenia poprawnego wzorca artykulacyjnego
• usprawnienia funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej, manualnej i myślenia)
• rozwój zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym

Zajęcia ruchowe korygujące wady postawy prowadziły do harmonijnego rozwoju psychofizycznego i psychomotorycznego ucznia poprzez uaktywnianie jego układów: oddechowo-krążeniowego, nerwowego, kostno-stawowego i więzadłowo-mięśniowego. Zajęcia prowadzone były w formie różnorodnych ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych, gier zespołowych. Wszechstronność ćwiczeń i dokładność ich wykonywania zapobiegają wadom postawy i mają działania profilaktyczne, a ukierunkowane działania psychofizyczne hamują i niwelują istniejące już odchylenia od normy. Podczas zajęć wykorzystano wiele ciekawych pomocy dydaktycznych: materace, laseczki gimnastyczne, piłki lekarskie, pingpongowe, piłki do siatki, piłki z uchwytami, mata sensoryczna, obręcze, szarfy, woreczki, laski gimnastyczne, zestaw kręgli, kamienie z wypustkami na płaskostopie. Dzieci bardzo chętnie i systematycznie uczęszczały na zajęcia.
W zajęciach dla dzieci z zaburzonym analizatorem słuchu położono nacisk na stymulację uwagi słuchowej. Zajęcia miały na celu poprawę uwagi słuchowej, lateralizacji słuchowej, ekspresji, zaburzeń mowy oraz poprawę koncentracji. Podczas zajęć dzieci korzystały z bardzo ciekawych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych pozyskanych ze środków unijnych m.in. program graficzny, puzzle, gry planszowe, klocki, układanki mozaikowe, które pomogły uczniom w koncentracji uwagi. Program komputerowy posłużył do nauki poprzez zabawę.

Zajęcia miały wpływ na:

• poprawę koncentracji uwagi
• lepszą kontrolę własnego głosu
• poprawę wyników w nauce
• poprawę umiejętności muzycznych
• chętne wypowiadanie się
• lepszą koordynację ruchową
• poprawę uwagi słuchowej
• poprawę lateralizacji słuchowej

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i opracowane programy do zajęć rozbudziły różne zainteresowania wśród uczniów klas I-III. Uczniowie zdobyli umiejętności zastosowania komputera w nauce, zabawie, realizacji własnych pomysłów. Zajęcia teatralne rozwinęły umiejętności aktorskie ( mimika, gest, ruch, interpretacja roli)w przygotowaniu inscenizacji, przedstawień. Zajęcia plastyczne usprawniały małą i dużą motorykę. Uczniowie poznali atrakcyjne, aktywne metody i formy pracy, nauczyli się zdrowo i twórczo spędzać czas, rozwinęli własne działania twórcze.
Wytwory dzieci były prezentowane na wystawach i konkursach plastycznych. Zajęcia przyrodniczo-ekologiczne rozbudziły u najmłodszych uczniów zainteresowania przyrodą i ekologią, poszukiwania wiedzy i twórczego myślenia. Otrzymane pomoce dydaktyczne i materiały biurowe uatrakcyjniły zajęcia. Powstało wiele prac plastyczno-technicznych, które zdobiły wystawy szkolne. W ramach zajęć krajoznawczych uczniowie zdobyli wiedzę historyczną, przyrodniczą, geograficzną, poznali ciekawe miejsca, nauczyły się posługiwać planem, mapą i kompasem. Powstały prace indywidualne i zbiorowe: karty zabytków, mapa starego i nowego miasta Bolesławca, foldery, plakaty itp.
Podczas wyjść i wycieczek uczniowie zdobywali punkty zaliczane do odznak turystycznych. Zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne i taneczne realizowano w oparciu o przygotowany program edukacyjny. Podczas zajęć dzieci nauczyły się kroków podstawowych figur tanecznych oraz całych układów: łowickiego chodzonego, poloneza oraz tańca góralskiego. Poznały elementy tańców śląskich, podhalańskich i kujawskich. W ramach zabaw improwizowanych z muzyką powstał bardzo ciekawy układ taneczny do muzyki nowoczesnej z wykorzystaniem elementów ludowych. Dzieci nauczyły się także prezentować swoje umiejętności podczas różnych imprez ogólnoszkolnych i klasowych. Wszystkie występy uatrakcyjniały piękne i kolorowe stroje ludowe zakupione ze środków unijnych. Na zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczne stosowano indywidualną, binarną i grupową formę nauczania. Uczniowie pogłębili umiejętność myślenia logicznego, abstrakcyjnego, poszukiwania różnych dróg prowadzących do rozwiązania zadania. Nabrali odwagi i zdrowego poczucia własnej wartości. Nabyli wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza zakres podstawowych umiejętności programowych. Uczniowie brali udział w konkursach matematycznych i odnosili sukcesy m. in.VI miejsce w województwie, a 25 w kraju, laureaci w konkursach miejskich i powiatowych.

W ramach projektu „Mam szansę-podaj mi rękę” wszystkie szkoły podstawowe otrzymały tablice interaktywne. Okazały się szczególnym przydatnym środkiem dydaktycznym podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych, a także zajęć dydaktycznych. Zajęcia stały się bardziej atrakcyjne dla uczniów. Tablica przyczyniła się w znacznym stopniu do uzyskania lepszych efektów pracy dydaktycznej. Zakupione pomoce dydaktyczne i materiały biurowe służą kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucie równości i są wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie.

Wszystkie przeprowadzone zajęcia dostarczyły rodzicom rzetelnej, szczegółowej informacji o ich dziecku na podstawie, której będą mogli w porę podejmować właściwe działania na rzecz jego dalszego, prawidłowego rozwoju. Podczas realizacji zajęć była dobra współpraca z rodzicami. Z dużym zainteresowaniem śledzili postępy dziecka, uczestniczyli w indywidualnych i zbiorowych spotkaniach. Znacznie wzrosła świadomość rodziców odnośnie holistycznego pojmowania rozwoju dziecka.News

Brak Newsów

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
     
 
engine: PHP-Fusion v6.01
kasha theme by: sonar from EP

   Forum
 
     

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie